TƏLİMLƏR

İT Təhlükəsizliyi

Certified Information Systems Auditor - CISA

3 ay (48 saat) 500 m / aylıq

Modul 1. İnformasiya Sistemlərinin Audit prosesi
- Risklərə əsaslanan İT audit strategiyasını hazırlanması və tətbiqi
- Xüsusi auditlərin planlaşdırılması
- İT Audit standartlarına əsasən auditlərin aparılması
- Audit faktları haqda hesabat hazırlanması və əsas maraqlı tərəflərə tövsiyyələrin verilməsi
- Təkrar yoxlamanın aparılması və ya status hesabatlarının hazırlanması

Modul 2. İT İdarəetmə və İT-nin idarə olunması
- İT İdarəetmə strukturunun səmərəliliyi
- İT təşkilati struktur və insan resurslarının(kadrlar) idarə olunması
- Təşkilatın İT siyasətləri, standartları və prosedurları
- Keyfiyyət idarəetmə sisteminin adekvatlığının qiymətləndirilməsi
- İT İdarə olunması və nəzarətlərin monitorinqi
- İT müqavilə strategiyaları və siyasətlərininin,  müqavilə idarəetmə təcrübələrini
  qiymətləndirilməsi
- Risklərin idarə olunması
- Təşkilatın fəaliyyətinin davamlılığı planı

Modul 3. İnformasiya Sistemlərinin komplektləşdirilməsi, inkişafı və tətbiq edilməsi
- İT investisiyaların idarə edilməsi və qiymətləndirilməsi
- Layihələrin idarə edilməsi və monitorinqi
-  Layihənin plana uyğun auditi
- İnformasiya sistemlərinin nəzarət mexanizmləri
- Məlumat sistemlərinin tətbiqi və miqrasiyası
- Sistemlərin tətbiqindən sonrakı təhlilin aparılması

Modul 4. İnformasiya sistemlərinin istismarı, texniki xidmət və dəstək
- İnformasiya sistemlərinə dövri olaraq baxışın keçirilməsi
- Xidmət səviyyəsinin idarə edilməsi
- Outsourse xidmətinin idarə edilməsi
- Məlumat idarəetməsi
- Tutum və performansın idarə edilməsi
- Dəyişiklik, konfiqurasiya və versiya control idarəetmə təcrübələri

Modul 5. İnformasiyanın aktivliyinin qorunması
- İnformasiya təhlükəsizlik siyasətləri, standartları və prosedurları
- Sistem və məntiqi təhlükəsizliyin dizaynı, tətbiqi və monitorinqi
- Fiziki giriş nəzarətlərinin dizaynı, tətbiqi və monitorinqi
- İnformasiya aktivlərinin saxlanması, alınması, daşınması və istifadə olunan proses və prosedurların qiymətləndirilməsi