TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Microsoft

Microsoft SQL Server Database Development Fundamentals

3 ay / 48 saat 200 m
Modul 1 - Münasibətli (relational) verilənlər bazası ilə tanışlıq
- "Relational Database" termini ilə tanışlıq
- Çoxluqlar üzərində əməllər
- Predikatlar məntiqi
 
Modul 2 - SQL Server 2017 ilə tanışlıq
- SQL serverin arxitekturası
- SQL serverin nəşrləri və komponentləri
- Managament Studio
- SQL Server üzrə sertifikatlarla tanışlıq
 
Modul 3 - Transact-SQL ilə tanışlıq
- Sorğular dili
- Sorğu əməliyyatlarının məntiqi ardıcıllığı
- Transact-SQL sintaksisi və elementləri
 
Modul 4 - DML - Verilənlərin Emalı Dili
- Bir cədvəldən sadə sorğuların alınması
- Operatorlarla tanışlıq
- Dublikatların aradan qaldırılması
- Sütunların adlarının dəyişdirilməsi
 
Modul 5 - Sortlama və filtrləmə
- Sətirlərin filtrləməsi
- TOP və OFFSET-FETCH sorğuları
- NULL və onun əvəz olunması üsulları
- ORDER BY şərti
 
Lab 1
1-5-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 6 - Daxili funksiyalarla tanışlıq
- Statistik (aggregate) funksiyaları
- Skalyar funksiyalar. Sətir funksiyaları
 
Modul 7 - Daxili funksiyalarla tanışlıq
- Skalyar funksiyalar. Tarix və saat funksiyaları
- Logical functions
 
Modul 8 - Verilənlərin qruplaşdırılması
- GROUP BY şərti
- Qrupların filtrlənməsi. HAVING şərti
 
Modul 9 - Verilənlərin analizi
- Window Functions
 
Modul 10 - Verilənlərin analizi (davamı)
- Analitik funksiayalar
- PIVOT and UNPIVOT
 
Lab 2
5-10-cu modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 11 - Bir neçə cədvəldən sorğuların alınması
- Daxili birləşmələr (INNER JOIN)
- Xarici birləşmələr (OUTER JOIN)
- Çarpaz birləşmələr (CROSS JOIN)
- Öz-özünə birləşmələr (SELF JOINS)
 
Modul 12 - Alt sorğularla tanışlıq
- Qoşma alt sorğuları
- Correlated Subquery
 
Modul 13 - Cədvəl ifadələri (Table Expressions)
- Derived tables
- Common table expressions (CTEs)
- Views
 
Modul 14. Çoxluqlar operatorları
- UNION tipləri: UNION; UNION ALL
- INTERSECT
- EXCEPT
 
Lab 3
10-14-cü modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 15 - DML
- INSERT
- UPDATE
- DELETE
 
 
Modul 16. DDL - verilənlərin təyini dili
- Database design
- Obyektlərin yaradılması. CREATE əmri
 
Modul 17 - DDL - verilənlərin təyini dili
- Verilənlərin tipləri ilə tanışlıq
- Cədvəllərin normal formaları ilə tanışlıq
- Açar məhdudiyyətləri ilə tanışlıq
 
Lab 4
15-17-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 18 - Funksiya və proseduralarla tanışlıq
- Dəyişənlər
- Fərdi funksiyalar (User-defined Functions)
- Prosedurlar
 
Modul 19 - Proqramlaşdırma 
- Triggerlər
- Kursorlar
- XML əmrləri
 
Modul 20 - DCL - Təhlükəsizlik əmrləri və TCL - Tranzaksiyalara nəzarət dili
- GRANT əmri
- REVOKE əmri
- DENY əmri
- Tranzaksiya əmrləri
 
Modul 21 - Verilənlərin daxil (Import) edilməsi və alınması (Export)
- Cədvəllərin exportu və importu
- BCP və BULK INSERT istifadəsi
- SQL Server 2016 və 2017 yenilikləri ilə tanışlıq
 
Lab 5
18- 21-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
 
YEKUN İMTAHAN
 
Qeyd: Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.