TƏLİMLƏR

Microsoft

Microsoft SQL Server 2017 Fundamentals

3 ay / 48 saat 200 m
Modul 1 - Münasibətli (relational) verilənlər bazası ilə tanışlıq
 
- "Relational Database" termini ilə tanışlıq
- Çoxluqlar üzərində əməllər
- Predikatlar məntiqi
 
Modul 2 - SQL Server 2017 ilə tanışlıq
 
- SQL serverin arxitekturası
- SQL serverin nəşrləri və komponentləri
- Managament Studio
- SQL Server üzrə sertifikatlarla tanışlıq
 
Modul 3 - Transact-SQL ilə tanışlıq
 
- Sorğular dili
- Sorğu əməliyyatlarının məntiqi ardıcıllığı
- Transact-SQL sintaksisi və elementləri
 
Modul 4 - DML - Verilənlərin Emalı Dili
 
- Bir cədvəldən sadə sorğuların alınması
- Operatorlarla tanışlıq
- Dublikatların aradan qaldırılması
- Sütunların adlarının dəyişdirilməsi
 
Modul 5 - Sortlama və filtrləmə
 
- Sətirlərin filtrləməsi
- TOP və OFFSET-FETCH sorğuları
- NULL və onun əvəz olunması üsulları
- ORDER BY şərti
 
Lab 1
 
1-5-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 6 - Daxili funksiyalarla tanışlıq
 
- Statistik (aggregate) funksiyaları
- Skalyar funksiyalar. Sətir funksiyaları
 
Modul 7 - Daxili funksiyalarla tanışlıq
 
- Skalyar funksiyalar. Tarix və saat funksiyaları
- Logical functions
 
Modul 8 - Verilənlərin qruplaşdırılması
 
- GROUP BY şərti
- Qrupların filtrlənməsi. HAVING şərti
 
Modul 9 - Verilənlərin analizi
 
- Window Functions
 
Modul 10 - Verilənlərin analizi (davamı)
 
- Analitik funksiayalar
- PIVOT and UNPIVOT
 
Lab 2
 
5-10-cu modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 11 - Bir neçə cədvəldən sorğuların alınması
 
- Daxili birləşmələr (INNER JOIN)
- Xarici birləşmələr (OUTER JOIN)
- Çarpaz birləşmələr (CROSS JOIN)
- Öz-özünə birləşmələr (SELF JOINS)
 
Modul 12 - Alt sorğularla tanışlıq
 
- Qoşma alt sorğuları
- Correlated Subquery
 
Modul 13 - Cədvəl ifadələri (Table Expressions)
 
- Derived tables
- Common table expressions (CTEs)
- Views
 
Modul 14. Çoxluqlar operatorları
 
- UNION tipləri: UNION; UNION ALL
- INTERSECT
- EXCEPT
 
Lab 3
 
10-14-cü modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 15 - DML
 
- ISERT
- UPDATE
- DELETE
 
 
Modul 16. DDL - verilənlərin təyini dili
 
- Database design
- Obyektlərin yaradılması. CREATE əmri
 
Modul 17 - DDL - verilənlərin təyini dili
 
- Verilənlərin tipləri ilə tanışlıq
- Cədvəllərin normal formaları ilə tanışlıq
- Açar məhdudiyyətləri ilə tanışlıq
 
Lab 4
 
15-17-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 18 - Funksiya və proseduralarla tanışlıq
 
- Dəyişənlər
- Fərdi funksiyalar (User-defined Functions)
- Prosedurlar
 
Modul 19 - Proqramlaşdırma
 
- Triggerlər
- Kursorlar
- XML əmrləri
 
Modul 20 - DCL - Təhlükəsizlik əmrləri və TCL - Tranzaksiyalara nəzarət dili
 
- GRANT əmri
- REVOKE əmri
- DENY əmri
- Tranzaksiya əmrləri
 
Modul 21 - Verilənlərin daxil (Import) edilməsi və alınması (Export)
 
- Cədvəllərin exportu və importu
- BCP və BULK INSERT istifadəsi
- SQL Server 2016 və 2017 yenilikləri ilə tanışlıq
 
Lab 5
 
18- 21-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri
 
Modul 22 - SQL Server 2017 İnzibatçılığı ilə tanışlıq
 
- SQL Server 2017 platforması
- İnzibatçılar üçün mövcud olan alətlər
 
Modul 23 - SQL serverin əlavə funksionallığı ilə tanışlıq
 
- SQL Server Integration Services
- SQL Server Reporting Service
- SQL Server Analysis Services
- SQL Server Master Data Services
- SQL Azure ilə tanışlıq
 
YEKUN İMTAHAN
 
Qeyd: Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.