TƏLİMLƏR

ONLAYN -20 GÜZƏŞT
Microsoft

Transact-SQL for Data Analysis

3 ay / 48 saat 200 m
 

Modul 1 - Data analitikasının əsas konsepsiyaları
- məlumatların vizuallaşdırılmasını (məsələn, vizuallaşdırma, hesabat vermək, Bİ)
- analitika texnikaları (descriptive, diagnostic, predictive, prescriptive, cognitive)
- ELT və ETL prosesi
- Data prosesinin təsviri

Modul 2 - Münasibətli (relational) verilənlər bazası ilə tanışlıq
-"Relational Database" termini ilə tanışlıq
- Çoxluqlar üzərində əməllər
- Predikatlar məntiqi

Modul 3 - SQL Server 2017 ilə tanışlıq
- SQL serverin arxitekturası
- SQL serverin nəşrləri və komponentləri
- Managament Studio
- SQL Server üzrə sertifikatlarla tanışlıq

Modul 4 - Transact-SQL ilə tanışlıq
- Sorğular dili
- Sorğu əməliyyatlarının məntiqi ardıcıllığı
- Transact-SQL sintaksisi və elementləri

Modul 5 - DML - Verilənlərin Emalı Dili
- Bir cədvəldən sadə sorğuların alınması
- Operatorlarla tanışlıq
- Dublikatların aradan qaldırılması
- Sütunların adlarının dəyişdirilməsi

Modul 6 - Sortlama və filtrləmə
- Sətirlərin filtrləməsi
- TOP və OFFSET-FETCH sorğuları
- NULL və onun əvəz olunması üsulları
- ORDER BY şərti
Lab 1
1-6-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri

Modul 7 - Daxili funksiyalarla tanışlıq
- Statistik (aggregate) funksiyaları
- Skalyar funksiyalar. Sətir funksiyaları

Modul 8 - Daxili funksiyalarla tanışlıq
- Skalyar funksiyalar. Tarix və saat funksiyaları
- Logical functions

Modul 9 - Verilənlərin qruplaşdırılması
- GROUP BY şərti
- Qrupların filtrlənməsi. HAVING şərti

Modul 10 - Verilənlərin analizi
- Window Functions

Modul 11 - Verilənlərin analizi (davamı)
- Analitik funksiayalar
- PIVOT and UNPIVOT
Lab 2
7-11-cu modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri

Modul 12 - Bir neçə cədvəldən sorğuların alınması
- Daxili birləşmələr (INNER JOIN)
- Xarici birləşmələr (OUTER JOIN)
- Çarpaz birləşmələr (CROSS JOIN)
- Öz-özünə birləşmələr (SELF JOINS)

Modul 13 - Alt sorğularla tanışlıq
- Qoşma alt sorğuları
- Correlated Subquery

Modul 14 - Cədvəl ifadələri (Table Expressions)
- Derived tables
- Common table expressions (CTEs)
- Views

Modul 15. Çoxluqlar operatorları
- UNION tipləri: UNION; UNION ALL
- INTERSECT
- EXCEPT
Lab 3
12-15-cü modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri

Modul 16 - DML
- INSERT
- UPDATE
- DELETE

Modul 17. DDL - verilənlərin təyini dili
- Database design
- Obyektlərin yaradılması. CREATE əmri

Modul 18 - DDL - verilənlərin təyini dili
- Verilənlərin tipləri ilə tanışlıq
- Cədvəllərin normal formaları ilə tanışlıq
- Açar məhdudiyyətləri ilə tanışlıq

Lab 4
16-18-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri

Modul 19 - Funksiya və proseduralarla tanışlıq
- Dəyişənlər
- Fərdi funksiyalar (User-defined Functions)
- Prosedurlar

Modul 20 - Proqramlaşdırma 
- Triggerlər
- Kursorlar
- XML əmrləri
-Transaksiya əmirləri

Modul 21 - Verilənlərin daxil (Import) edilməsi və alınması (Export)
- Cədvəllərin exportu və importu
- BCP və BULK INSERT istifadəsi
- SQL Server 2016 və 2017 yenilikləri ilə tanışlıq
Lab 5
19- 21-ci modullar üzrə praktiki laboratoriya testləri

YEKUN İMTAHAN

Qeyd: Mövzu başlıqları qısa şəkildə təqdim olunub. Tədris laboratoriya əsaslı həyata keçirilir.